Kristuse teed

Lisa meie põhitekstide viimasele peatükile.

 Tabel: Kristlik suhtumine: Maailmas, aga mitte maailmast; vt Jh 17.

Kes iganes soovib jätta seljataha oma ebatäiuslikkuse ja arendada endas õigeid iseloomuomadusi - Jeesuse standardi alusel ja Tema abiga - (võrdle leheküljed"...tervenemine" ja "...eetika"), peab esmalt
- olema iseenda suhtes aus, mitte kõike teistele projekteerima (võrdle Mt 5,3);
- võtma kuulda oma südametunnistuse impulsse, selle asemel et neid maha suruda (võrdle Mt 5,5 ja 5,9 ...);
- saama aru, et me oleme siin ka teiste pärast – mitte üksnes omaenda füüsilise heaolu pärast (võrdle Mt 5,7);
- otsima Jumala elavat Vaimu, mitte jäiku vormeleid (võrdle Mt 6,5-8... ja Jh 4,21-24);
- pöörama tähelepanu oma tõelisele olemusele, mitte mulje avaldamisele (võrdle Mt 5,8);
- julgesti elama oma uue arusaama kohaselt, isegi kui see maailm seda alati ei tunnusta (võrdle Mt 5,15);
- olema tagasihoidlik ja teenima teisi oma vastleitud tarkusele vaatamata, selle asemel et uhkeks minna (võrdle Mt 5,19 ja Lk 9,48)...'
Selline orientatsioon on rohkem kantud armastusest ja tarkusest. Siis ei ole me enam ise endale takistuseks. Siis saab ilmsiks, et kristlus ei ole mitte üksnes elustiil, vaid tõeline vaimulik tee. Sellel teel võib Jeesus olla meile kompassiks, aidates meid leida tasakaalu, mis on midagi enamat kui ühekülgne "valede radade" eest hoiatamine:

Mitte tegeleda üksnes väliste asjadega

Vaid võtta aktiivselt osa välisest elust

- ega pöörduda vaimulikult üksnes sissepoole

- ja olla rajatud sisemises elus.

Selle asemel et üksnes mõtelda

    Keskenduda sisule ja olemusele

- või end mediteerides tühjendada

    - teadlikus meditatiivses vaikuses.

Otsida "välist Taeva Jumalat"

- ja lubada temal meie isiksust kujundada

Näha muutumatu Looja jälgi

- (vaba) elu muutustes.

Õppida tundma loomuliku maailma seadusi

- ja kogeda Jumala loomingu seaduspärasusi nende taga.

Mitte anduda täielikult oma tungidele

    Vaid neid integreerida

- samas neid mitte minema peletades

    - ja muuta.

Kasutada aega, ruumi ja olukordi ning nendega kaasnevat harmooniat

- olles samas eneses neist sõltumatu.

Töötada väliselt

- ja palvetada seesmiselt  (üks Benedictuse põhimõtteid).

Üritada mõsta teiste positiivset panust (aktiivne tolerantsus)

- ja ümbritseda ennast omaenda usuga.

Kasutada oma aju ratsionaal-analüütilist poolkera

- ning "müütilist" ja sünteetilist poolkera – sillaga nende vahel.

Olla teadlik subjektiivsest pertseptsioonist

- ning otsida diferentseeritud tõde kõrgemal erinevatest subjektiivsetest kaalutlustest.

Õppida (konstruktiivsetest ) traditsioonidest

- ja teha neist omaenda elav vaimsus.

Tegele enese ettevalmistamisega

- ja looda halastuse peale  (kristlik müstitsism).

Rääkida Jumalaga isiklikult

- ja tema väes.

‘Armastada oma ligimesi'

- nagu me armastame iseennast.

Hoida oma intellekt erksana

- ja vaadata sellest kaugemale.

Mitte "lahustuda universumisse"

    Vaid olla tervikus

- ega paadutada oma "egot"

    - kui selle teadlik rakk.

Austada ihu kui instrumenti

- ning kasvada mõistuse ja vaimu poolest.

Võtta vastu elu ja vastutus kogu selle täiuses

- olles läbinud "kitsad väravad".

Teha kõik selleks, et siin maailmas tehtaks õigeid otsuseid lähtuvalt südametunnistusest

- olles samas teadlik, et teisel (teadlikkuse) tasandil on olemas Jumala plaan.

Jagada tarkust ka teistele

- nii et neil oleks sellest kasu.

Muuta oma ümbritsevat ühiskonda

- ka seda, mis on isiklikus teadvuses paremaks muutunud.

Tunda kaasa selle maailma kannatustele

- ja nautida Jumala juhtimist.

Olla vaimulikus osaduses

- ja leida isiklikult oma tee Jumala juurde.

Respekteerida rahvaste erinevusi

- ja teha ruumi üldinimlikule algele igaühes.

...Seega on ilmne, et Kristuse tee kujutab endast Kolmandat Teed, mis on kõrgemal selle maailma näilistest vastuoludest* - teed, mis on täis elu ja tõelist vaimset vabadust Jumalas. Mõned põhiteksti ja konteksti paksus kirjas lõigud selgitavad seda lähemalt. Vt ka Jh 17 ning apokriivalise Tooma evangeeliumi peatükki 22. Inimene, kes nimetatud nööri mööda kõndides püsima jääb, võib edukamalt järgida Jeesust tema edasistes sammudes Evangeeliumis (kannatus) ja Apostlite tegudes (nelipüha). Nimetatud tee kujutab endast selle nööri mööda käimise kirjelduse allikat ja eesmärki. (Vt meie põhitekst, 1. osa)

Üksikud sammud Evangeeliumides ja üldine areng Johannese ilmutuses on omavahel seotud.

*) samuti "dihhotoomiatest".

Update english/ deutsch

Kodulehele
Edasised teemad ja põhitekst.

Jeesuse Kristuse teed, Tema panus inimese teadvusse ja inimkonna ning maailma muutmisse:
  sõltumatu infolehekülg uue lähenemisnurga alt paljudes kogemuse ja uurimuse valdkondades; praktilised nõuanded isiklikuks arenguks.